ZRAZENÁ LESNÁ ZVER …čo robiť, kam zavolať a kto uhradí škody?

Čo robiť, ak zrazíte poľovnú zver? V jesenných a zimných mesiacoch býva výskyt zveri v okolí ciest častejší a pravdepodobnosť dopravnej nehody spôsobenej stretom so zverou je omnoho väčšia. Prečítajte si, ako postupovať, ak zrazíte voľne žijúcu zver.

Kde môžem výskyt poľovnej zveri predvídať?
Predvídateľnosť je dôležitá, lesná zver sa vyskytuje hlavne na cestách vedúcich:

  • cez súvislé lesné porasty,
  • medzi lesnými porastmi a poľami,
  • okolo vodných tokov.

Je potrebné zvýšiť pozornosť na úsekoch vyznačených výstražnou dopravnou značkou A 18 – zver. Niekedy však ani pri najväčšej opatrnosti nedokážu vodiči zabrániť zrážke s lesnou alebo inou zverou, ktorá im náhle vbehne do cesty.

Komu oznámim zrážku so zverou?
Vodič je povinný každú zrážku so zverou oznámiť na linke tiesňového volania 158, teda na polícii, lebo za dopravnú nehodu sa podľa § 64, ods. 2, písm. a)  Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností § 66, ods. 6  Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý znie: … Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Zrazená lesná zver je majetkom užívateľa poľovného revíru, v revíri ktorého sa nachádza. Oznámenie každej zrážky vozidla so zverou polícii je potrebné aj preto, lebo policajt na linke tiesňového volania 158 účastníka stretu so zverou poučí čo má v danej situácii robiť a ako postupovať. Polícia vie okamžite vyrozumieť zástupcov príslušného užívateľa poľovného revíru a v spolupráci s nimi dokáže zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Vlastníctvo usmrtenej / uhynutej / zranenej zveri.
Na Slovensku živá poľovná zver patrí štátu. Ulovená alebo inak usmrtená / uhynutá zver (alebo jej časti nachádzajúce sa v poľovnom revíri) patrí podľa zákona o poľovníctve (§ 66 ods. 3) užívateľovi poľovného revíru.
Zver ulovená / uhynutá alebo inak usmrtená na nepoľovných plochách (sem patria aj cestné komunikácie) alebo na poľovných pozemkoch, ktoré nie sú zaradené do poľovného revíru, patrí užívateľovi najbližšieho poľovného revíru, ak sa v tomto zákone neustanovuje inak.

Ak som zrazil na ceste zviera, budem automaticky považovaný za vinníka?
Nie, zvyčajne sa vinník v takom prípade neurčuje.

Mám nárok na náhradu škody vzniknutej na vozidle, keď som zrazil poľovnú zver?
Nárok na náhradu škody vzniknutej na vozidle pri zrážke so zverou máte len v prípade, ak máte uzatvorené havarijné poistenie alebo iný typ povinného ručenia, kde máte dojednané aj škody spôsobené so zrážkou so zverou. Náhradu škody si v takomto prípade uplatňujete sami vo svojej poisťovni. Ak nemáte v poistnej zmluve dohodnuté poistenie pre škody spôsobené pri strete so zverou, tak nárok na náhradu škody nemáte.

Môžem si zrazenú zver zobrať?
!!!!!  NIE, ak tak urobíte, hrozí vám TRESTNÝ ČIN PYTLIACTVA !!!!!