ZRAZENÁ LESNÁ ZVER …čo robiť, kam zavolať a kto uhradí škody?

Čo robiť, ak zrazíte lesnú zver? V jesenných a zimných mesiacoch býva výskyt zveri v okolí ciest častejší a pravdepodobnosť dopravnej nehody spôsobenej stretom so zverou je omnoho väčšia. Prečítajte si, ako postupovať, ak zrazíte voľne žijúcu zver.

 Kde môžem výskyt lesnej zveri predvídať?

Predvídateľnosť je dôležitá, lesná zver sa vyskytuje hlavne na cestách vedúcich:

  • cez súvislé lesné porasty,
  • medzi lesnými porastmi a poľami,
  • okolo vodných tokov.

Je potrebné zvýšiť pozornosť na úsekoch vyznačených výstražnou dopravnou značkou A 18 – zver. Niekedy však ani pri najväčšej opatrnosti nedokážu vodiči zabrániť zrážke s lesnou alebo inou zverou, ktorá im náhle vbehne do cesty.

Komu oznámim zrážku so zverou?

Vodič je povinný každú zrážku s lesnou zverou oznámiť na linke tiesňového volania 158, teda na polícii, lebo za dopravnú nehodu sa podľa § 64, ods. 2, písm. a)  Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke považuje aj škodová udalosť, ak nie je splnená niektorá z povinností § 66, ods. 6  Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorý znie: … Ak účastník škodovej udalosti spôsobil hmotnú škodu osobe, ktorá nie je účastníkom škodovej udalosti, je povinný o tom túto osobu bezodkladne upovedomiť a oznámiť jej svoje osobné údaje.

Lesná zver je majetkom užívateľa poľovného revíru, v revíri ktorého sa nachádza. Oznámiť každú zrážku vozidla s lesnou zverou polícii je potrebné aj preto, lebo policajt na linke tiesňového volania 158 účastníka stretu so zverou poučí čo má v danej situácii robiť a ako postupovať. Polícia vie okamžite vyrozumieť zástupcov príslušného užívateľa poľovného revíru a v spolupráci s nimi dokáže zabezpečiť čo najrýchlejšie odstránenie prekážky a obnovenie zjazdnosti cesty.

Ak som zrazil na ceste zviera, budem automaticky považovaný za vinníka?

Nie, zvyčajne sa vinník v takom prípade neurčuje.

Mám nárok na náhradu škody vzniknutú na vozidle, keď som zrazil voľne žijúcu zver?

Áno, ale len ak máte havarijné poistenie alebo taký typ povinného ručenia, ktoré škody spôsobené zrážkou s voľne žijúcou zverou akceptuje.

Môžem si zrazenú zver zobrať?

!!!!!  NIE, ak tak urobíte, hrozí vám TRESTNÝ ČIN PYTLIACTVA !!!!!