Poľovný lístok

Žiadame Vás, aby ste si poľovné lístky vybavovali výhradne počas stránkových dní kancelárie OPK Nitra: kancelária OPK Nitra kontakt. 
Ďakujeme za pochopenie.

Náležitosti potrebné k vydaniu / predĺženiu platnosti poľovného lístka:

 • platný poľovný lístok,
 • občiansky preukaz,
 • tlačivo žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka,
 • súhlas dotknutej osoby (obdržíte v kancelárii OPK Nitra),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva (poistenie je súčasťou členského príspevku SPZ OkO Nitra),
 • poplatok za vydanie/predĺženie poľovného lístka vyplatený poštovou poukážkou, ktorá je k dispozícii v kancelárii OPK Nitra, alebo bankovým prevodom na účet OPK Nitra vedený vo VÚB Banke – IBAN:                    SK20 0200 0000 0027 3511 2758 !POZOR pri platbe bankovým prevodom je potrebné do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno držiteľa PL a vytlačené potvrdenie o úhrade doložiť k žiadosti o vydanie / predĺženie PL!,
 • 2 ks aktuálnych farebných fotografií, alebo 3 ks pri vydaní prvého poľovného lístka o rozmere 3×3,5 cm,
 • žiadateľ, ktorý dosiahol vek 62 rokov a má záujem o vydanie poľovného lístka na dobu neurčitú, doloží k žiadosti vyhlásenie (viď. príloha),
 • pri vydaní prvého poľovného lístka notársky overená fotokópia vysvedčenia o skúške z poľovníctva (toto sa nevzťahuje pre žiadateľov, ktorí absolvovali skúšku z poľovníctva v OPK Nitra).

V zmysle zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve  je povinnosťou držiteľa poľovného lístka podať žiadosť o predĺženie jeho platnosti, doloženú vyššie uvedenými náležitosťami, najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti poľovného lístka.

Poplatky za PL pre občana SR od 1. júna 2024:

Ak ste členom Slovenského poľovníckeho zväzu, okresnej organizácie Nitra, poplatky na úhradu členského príspevku a povinného poistného nájdete na stránke SPZ OkO Nitra:  https://www.spzokonr.sk/clenstvo-v-spz-oko-nitra/

 

PRÍLOHY na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie, predĺženie PL.pdf

Vyhlásenie o PL na dobu neurčitú.pdf

Súhlas dotknutej osoby.pdf

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov.pdf

 

Náležitosti potrebné k vydaniu / predĺženiu platnosti poľovného lístka pre cudzinca:

 • poľovný lístok platný v krajine trvalého bydliska,
 • doklad totožnosti platný v krajine trvalého bydliska,
 • žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka pre cudzinca,
 • súhlas dotknutej osoby (obdržíte v kancelárii OPK Nitra),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone práva poľovníctva v krajine trvalého bydliska,
 • poplatok za vydanie/predĺženie poľovného lístka, ktorý sa uhrádza v kancelárii OPK Nitra,
 • cudzinec pochádzajúci z členského štátu EU, ktorý dosiahol vek 62 rokov a má záujem o vydanie poľovného lístka na dobu neurčitú, doloží k žiadosti vyhlásenie,
 • v prípade sprostredkovaného vybavovania poľovných lístkov pre viacerých cudzincov je potrebné, aby žiadateľ predložil žiadosť o sprostredkované vydanie/predĺženie poľovného lístka pre cudzincov č. 1  spolu s kompletne vyplnenou tabuľkou s požadovanými údajmi o cudzincoch č. 2.

Poplatky za poľovný lístok pre cudzinca od 1. júna 2024:

 

PRÍLOHY na stiahnutie:

Žiadosť o vydanie,predĺženie platnosti PL_cudzinec.pdf

Žiadosť o sprostrostredkované vydanie PL pre cudzincov_1. časť.pdf

Žiadosť o sprostrostredkované vydanie PL pre cudzincov_2. časť.pdf

 

Metodický pokyn k vydávaniu poľovných lístkov

Podľa § 51 ods. 1 zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), ako i § 78 ods. 5 vyhlášky č. 344/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) od 1. júna 2010 Obvodné poľovnícke komory poľovné lístky vydávajú, predlžujú ich platnosť a platné poľovné lístky odnímajú. Prezídium SPK v záujme zabezpečenia plynulého a bezporuchového vybavovania tejto agendy vydalo túto metodickú pomôcku.

PRÍLOHY na stiahnutie:

MP k vydávaniu PL platný od 1.1.2014 akt 9.1..docx