Šírenie poľovníckej osvety medzi žiakmi základných škôl v okrese Nitra

Veľmi nás teší a nabáda k bezprostrednej spolupráci ušľachtilá činnosť členov odborných komisií Okresnej organizácie SPZ Nitra a Obvodnej poľovníckej komory Nitra, najmä členov Osvetovej komisie OkO SPZ Nitra na čele s predsedníčkou Klaudiou Balkovou, ktorí koncom roka 2022 začali navštevovať základné školy v našom okrese a formou besied a názorných ukážok oboznamujú deti s poľovníctvom, s poľovníckou kynológiou a s témami súvisiacimi s poľovníctvom. V roku 2023 naďalej pokračujú vo svojej ušľachtilej činnosti, čoho dôkazom sú príspevky o zorganizovaných besedách.
Na stránke SPZ OkO Nitra nájdete bližšie informácie o konaní besied a šírení poľovníckej osvety a veľmi radi  dávame takúto krásnu činnosť do pozornosti širokej verejnosti:

Beseda so žiakmi zo Základnej školy Tulipánovej v Nitre – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Naše prvé stretnutie na besede so žiakmi I. stupňa Základnej školy v Alekšinciach – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Druhá praktická časť o poľovníctve so žiakmi I. a II. stupňa Základnej školy Tulipánovej v Nitre – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Beseda o poľovníctve so žiakmi Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Naše prvé stretnutie so žiakmi Základnej školy Na Hôrke I. stupeň – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Beseda o kynológii so žiakmi Základnej školy v Nitrianskych Hrnčiarovciach I. stupeň – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Beseda so žiakmi Základnej školy Benkovej v Nitre – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Šírenie poľovníckej osvety na základných školách i naďalej – ZŠ Tulipánová, ZŠ Fatranská v Nitre, ZŠ Nové Sady, ZŠ Čakajovce a ZŠ Horné Obdokovce

Deň detí v obci Štitáre – pokračovanie šírenia poľovníckej osvety medzi deťmi – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

 

Prevolávame “Poľovníctvu zdar!”

                                                 Kancelária OPK Nitra