Šírenie poľovníckej osvety medzi žiakmi základných škôl

Veľmi nás teší a nabáda k bezprostrednej spolupráci ušľachtilá činnosť najmä členov Osvetovej komisie Okresnej organizácie SPZ Nitra na čele s predsedníčkou Klaudiou Balkovou, ktorí koncom roka začali navštevovať základné školy v našom okrese a formou besied a názorných ukážok oboznamujú deti s poľovníctvom, s poľovníckou kynológiou a s témami súvisiacimi s poľovníctvom.
Na stránke SPZ OkO Nitra nájdete bližšie informácie o konaní besied a šírení poľovníckej osvety a veľmi radi  dávame takúto krásnu činnosť do pozornosti širokej verejnosti:

Beseda so žiakmi zo Základnej školy Tulipánovej v Nitre – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Naše prvé stretnutie na besede so žiakmi I. stupňa Základnej školy v Alekšinciach – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Druhá praktická časť o poľovníctve so žiakmi I. a II. stupňa Základnej školy Tulipánovej v Nitre – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

Beseda o poľovníctve so žiakmi Základnej školy Nitrianske Hrnčiarovce – Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia Nitra (spzokonr.sk)

 

Prevolávame “Poľovníctvu zdar!”

                                                 Kancelária OPK Nitra