Diskusia poľovníkov v rámci festivalu AGROFILM

V dňoch od 28. septembra do 2. októbra 2015 prebiehal festival AGROFILM na troch miestach: NPPC – VÚŽV Lužianky, SPU Nitra, UKF Nitra a TU Zvolen. Vrámci uvedeného festivalu zorganizoval NPPC – VÚŽV Lužianky dňa 30. septembra 2015 DISKUSNÉ FÓRUM,

na ktoré sme cestou OPK Nitra zaslali pozvánky na všetky naše poľovnícke organizácie.

Tri filmy a komentáre k nim boli zamerané na možnosti záchrany jarabice poľnej a zajaca poľného. Zaujímavé boli aj témy: farmový chov jeleňov a legislatívne opatrenia ku greeningu.

Organizátori – odborníci z NPPC – VÚŽV J. Slamečka, T. Sládeček, M. Rajský , ako aj zástupcovia poľovníckej obce P. Schultz, J. Vrba, F. Smejkal vo svojich komentároch k odborným krátkym filmom, ktoré boli vysielané v STV, v relácii Farmárska revue, zvýraznili potrebu zapojenia štátu do procesov smerujúcich k záchrane ohrozených druhov zveri, akými už dnes podľa nich sú jarabica a zajac. Nemôže byť iba v záujme chovateľov, poľovníkov, aby prišlo aspoň k zastaveniu poklesu stavov malej zveri, ale treba nastaviť systémove pravidlá.

P. Schultz, ako zástupca poľnohospodárov a zároveň ako aj poľovník iba pripomenul, že tak, ako došlo k systémovej, nariadenej likvidácii vetrolamov a deliacich úsekov medzi jednotlivými parcelami, je potrebné uznať, že to nebol správny krok a nastaviť zhora iné parametre.

Greening na papieri nič nevylepší. Nestačí ani predpokladané zlepšenie spolupráce poľnohospodárskych družstiev a poľovníckych spoločností, musí to byť riadený zmysluplný proces s konkrétnym zadefinovaným cieľom.

Prítomní zástupcovia z ministerstva poľnohospodárstva boli vyzvaní, aby tieto myšlienky našli odozvu práve u nich.

Na zaujímavú tému farmového chovu jeleňov, konkrétne z farmy vo Večiciach u D. Beňa predniesol príspevok Matúš Rajský.

Celý festival pripravil a odborne na vysokej úrovni viedol Jaroslav Slamečka, ktorý  prítomných účastníkov pozval vrámci spríjemnenia atmosféry v NPPC – VÚŽV  Lužianky  na vernisáž výstavy akademického maliara Daniela Bidelnicu a záverečný raut.

Škoda, že z našich poľovníckych organizácii prišlo menej záujemcov, ako sme predpokladali. Napriek tomu verím, že aj táto forma prezentácie je veľmi zaujímavou a podpora biodiverzity a zavádzanie opatrení k záchrane malej zveri, neostane iba na úrovni teoretických príprav, ale budú nasledovať postupné konkrétne praktické opatrenia, ktoré pocíti aj naša príroda a zver.

Ing. Ján Vrba                                                                                                                       podpredseda OPK Nitra,                                                                                                   predseda osvetovej komisie OPK Nitra.