31. ročník OBVODNEJ CHOVATEĽSKEJ PREHLIADKY

V piatok 24. marca 2017 Obvodná poľovnícka komora Nitra slávnostne otvorila v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre 31. ročník Obvodnej chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2016/2017 v poľovných revíroch okresu Nitra.

Výstava trofejí poľovnej zveri bola prístupná poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti od jej slávnostného otvorenia v piatok 24. marca 2017 do nedele 23. apríla 2017 v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Pri príležitosti konania Obvodnej chovateľskej prehliadky vydal organizátor už tradične katalóg Trofeje poľovnej zveri, ktorý je počas výstavy trofejí dostupný všetkým návštevníkom. Počas trvania výstavy je možné si katalóg zakúpiť v múzeu.

Ponúkame Vám zhodnotenie poľovníckej sezóny 2016/2017 v okrese Nitra slovami p. Ing. Ladislava Jančoviča, predsedu komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Nitra a člena Obvodnej hodnotiteľskej komisie OPK Nitra:

“Vážení priatelia,

srdečne Vás vítam na ďalšej, v poradí už 31. výstave poľovníckych trofejí ulovených v poľovných revíroch v okrese Nitra, konanej opäť v priestoroch Ponitrianskeho múzea.

Svoj príhovor začnem otázkou. Čo nám práve skončená poľovnícka sezóna priniesla? Tým najvýraznejším znakom je potvrdenie trendu vývoja početnosti jednotlivých populácií  poľovnej zveri, ktorý môžeme sledovať minimálne v poslednom desaťročí. Tento trend je definovaný dvomi základnými atribútmi. Prvým je permanentné zvyšovanie stavov raticovej zveri a ich následná migrácia do revírov zaradených do oblasti s chovom malej zveri. Druhým je následný trvalý pokles populácií malej zveri v oblastiach, kde by podľa zaradenia do chovateľských celkov a oblastí mala byť hlavným druhom zveri. Ak si porovnáme výšku lovu srnčej zveri s lovom bažantov a zajacov, zistíme, že pri love 1191 kusov srnčej zveri bolo ulovených 1404 zajacov a 1076 bažantov. Situáciu, že v okrese Nitra budeme loviť viac srnčej zveri ako bažantov, prípadne zajacov,by pred dvadsiatimi rokmi nepredpovedal ani najodvážnejší vizionár.

Ďalším dôkazom vyššie uvedeného trendu je lov jelenej a diviačej zveri. Zo 137 kusov jelenej zveri ulovenej v okrese Nitra, bolo až 52 kusov ulovených v oblastiach s chovom malej zveri vrátanepoľovnej lokality D6, čo predstavuje takmer 40 % z celkového lovu. Z celkového počtu 393 diviakov bolo v oblastiach s chovom malej zveri ulovených až 258 kusov čo znamená viac ako 65 % !!! Nezvyšuje sa len podiel ulovenej raticovej zveri v oblastiach s chovom malej zveri, ale aj celková výška lovu. Len lov diviakov medziročne narástol o 20 kusov, čo je takmer 10%-tný medziročný nárast.

V článku do úvodníka katalógu bohužiaľ nie je priestor na rozsiahlu analýzu príčin trvalého znižovania početnosti populácií malej zveri a prípadné návrhy riešení, ale dovolím si napísať jednu všetkým známu poznámku. Jediným možným riešením tohto stavu je zlepšenie životného prostredia malej zveri v spolupráci s užívateľmi poľnohospodárskych pozemkov pri súčasnom znižovaní  predačného tlaku ako významného limitujúceho faktoramožnosti zvyšovania početnosti malej zveri.

Z vyššie uvedených poznatkov vyplýva, že vo väčšine poľovných revírov sa stáva hlavnou zverou srnčia zver. Potvrdzuje to jednak jej početnosť, ale v neposlednom rade aj trofejová kvalita. Z celkového počtu 429 predložených srnčích trofejí na chovateľskú prehliadku bolo až 22 trofejí ocenených medailou, z toho 5 zlatou, 2 striebornou a 15 bronzovou. Trofej najlepšieho srnca uloveného v roku 2016 v poľovnom revíri Branč dosiahla hodnotu 144,05 bodov CIC, čím sa stala historicky piatou najsilnejšou srnčou trofejou ulovenou v okrese Nitra. Tieto čísla sú dôkazom zmyslu našej dlhodobej koncepčnej práce v oblasti manažmentu chovu srnčej zveri v okrese Nitra.

Z tohto miesta by som sa chcel v neposlednom rade poďakovať všetkým členom obvodnej hodnotiteľskej komisie ako i pracovníčkam kancelárie OPK Nitra za náročnú a obetavú prácu pri hodnotení ako aj bodovaní tak veľkého množstva trofejí. Nám len zostáva dúfať, že takáto vkusne nainštalovaná rozsiahla prezentácia trofejí bude zaujímať čo najväčšie množstvo našich kolegov.

Na záver Vám želám príjemné chvíle pri prehliadke trofejí strávené v spoločnosti Vašich priateľov a známych a v budúcej poľovníckej sezóne radosť z výsledkov Vašej práce venovanej našej tak milovanej záľube.

Prehľad počtu predložených trofejí a medailových trofejí.

  • jeleň      =   43 predložených trofejí / I.cena=0 / II.cena=2 / III.cena=0,
  • srnec     = 429 predložených trofejí / I.cena=5 / II.cena=2 / III.cena=15,
  • daniel   =     9 predložených trofejí / I.cena=2 / II.cena=0 /  III.cena=2,
  • muflón  =  13 predložených trofejí / I.cena=0 / II.cena=1 /  III.cena=0,
  • diviak    =  21 predložených trofejí / I.cena=1 /  II.cena=1 /  III.cena=1,
  • líška       =  35 predložených trofejí / I.cena=6 / II.cena=13 / III.cena=10,
  • jazvec    =  10 predložených trofejí / I.cena=1 /  II.cena=2 /  III.cena=1.”

 

Reportáž TV Nitrička z vernisáže OCHP:

http://tvnitricka.sk/vystava-trofeji-polovnej-zveri/

 

Fotogaléria