30. ročník OBVODNEJ CHOVATEĽSKEJ PREHLIADKY

V piatok 18. marca 2016 Obvodná poľovnícka komora Nitra slávnostne otvorila v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre 30. ročník Obvodnej chovateľskej prehliadky trofejí poľovnej zveri ulovenej v poľovníckej sezóne 2015/2016 v poľovných revíroch okresu Nitra.

Výstava trofejí poľovnej zveri bola prístupná poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti od jej slávnostného otvorenia v piatok 18. marca 2016 do nedele 17. apríla 2016  v priestoroch Ponitrianskeho múzea v Nitre. Pri príležitosti konania Obvodnej chovateľskej prehliadky vydal organizátor už tradične katalóg Trofeje poľovnej zveri, ktorý je počas výstavy trofejí dostupný všetkým návštevníkom. Počas trvania výstavy je možné si katalóg zakúpiť v múzeu.

Ponúkame Vám zhodnotenie poľovníckej sezóny 2015/2016 v okrese Nitra slovami p. Ing. Ladislava Jančoviča, predsedu komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Nitra a člena Obvodnej hodnotiteľskej komisie OPK Nitra:

“Vážení priatelia.

 Po ďalšej veľmi miernej zime končí poľovnícky rok 2015/2016 a nastal čas jeho bilancovania. Srdečne Vás pozývame na obvodnú chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri ulovenej v okrese Nitra, kde si môžete prezrieť jeho výsledky.

Tohoročná chovateľská prehliadka trofejí je jubilejnou 30. výstavou trofejí prezentovanou v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre. Za účelom spestrenia výstavy sme sa rozhodli vystaviť mimo hodnotených trofejí aj pár historicky najlepších, oficiálne ohodnotených srnčích trofejí ulovených v okrese Nitra.

Keďže výstava trofejí poľovnej zveri je jednou z  najnavštevovanejších výstav Ponitrianskeho múzea, je veľký predpoklad, že ju navštívi aj značná časť nepoľovníckej verejnosti. Máme tu skvelú príležitosť poukázať na zmysel našej práce. Je dôležité neustále pripomínať, že výkon práva poľovníctva znamená v prvom rade ochranu a starostlivosť o zver a jej životné prostredie. Poľovnícke spoločnosti túto prácu vykonávajú dlhé desaťročia, dávno predtým ako vznikli dnešné ochranárske organizácie. Pri našej práci sa však nesmieme brániť ani spolupráci s nimi, práve naopak, treba ju vyhľadávať a našimi argumentmi presvedčiť aj túto časť verejnosti o našich dobrých úmysloch a zásluhách v tejto oblasti.

Áno, lov zveri je súčasťou našej práce. Poľovná zver je obnoviteľný prírodný zdroj a výkonom práva poľovníctva využívame časť jej prirodzeného populačného prírastku. Lovom zveri taktiež predchádzame nadmerným škodám na lesných a poľnohospodárskych kultúrach. V podmienkach nášho okresu táto téma ešte nie je „témou dňa“, ale v rámci Slovenska sa stáva veľmi vážnym problémom. Minulý týždeň bolo v Banskej Bystrici podpísané „Memorandum o spolupráci pri riešení škôd spôsobených zverou a na zveri medzi Slovenskou lesníckou komorou, Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárkou komorou a Slovenskou poľovníckou komorou“. Je to významný dokument, ktorý môže zintenzívniť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami a dúfam, že nebude koncom, ale začiatkom úspešnej spolupráce v tejto oblasti.

Ako som už uviedol, kvôli charakteru našich poľovných revírov, problém škôd zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach ešte nie je kritický, ale je prítomný a pri súčasnom trende vývoja početnosti jednotlivých druhov raticovej zveri a jej následnej migrácie do revírov v poľnohospodárskej krajine, bude jej význam narastať. Len pre ilustráciu uvediem, že z 377 ulovených diviakov až 238, t.j. 64% bolo ulovených mimo poľovnej oblasti JXXVIII, čiže v poľnohospodárskej krajine! Tu je potrebné prejaviť našu odbornú zdatnosť pri zostavovaní plánov chovu a lovu a ich následnom plnení tak, aby sme v našich revíroch mali zdravé populácie jednotlivých druhov zveri vo vyrovnanej pohlavnej a vekovej štruktúre a v početnosti zodpovedajúcej úživnosti jej životného prostredia.

Súčasťou spomenutého memoranda je však nielen problém škôd na poľnohospodárskych a lesných kultúrach, ale aj problém škôd spôsobených na zveri. Hlavne pre možnosť záchrany už takmer kolabujúcich populácií malej zveri, najmä zajaca a jarabice považujem za dôležité pripomenúť aj túto časť problému. Nie lov, ale predovšetkým škody spôsobené poľnohospodárskou mechanizáciou, predačným tlakom premnoženej dravej zveri a negatívnymi zmenami v poľnohospodárskej krajine, sú najvýznamnejšími limitujúcimi faktormi možného rozvoja početnosti populácií malej zveri.

Na rozdiel od malej zveri, ktorá v mnohých revíroch už len prežíva, početnosť raticovej zveri významne narastá. Dôkazom tohto trendu je aj počet predložených trofejí ulovenej raticovej zveri ako aj štatistiky o vykázanom love netrofejovej zveri. Tak, ako v poslednom období  každý rok, aj v tomto roku konštatujeme rekordný počet predložených trofejí. U srnčej zveri bolo hodnotených 392 trofejí, čo je nárast oproti minulému roku o 41 kusov. To predstavuje ročný nárast o takmer 10,46%. Len pre porovnanie, pred desiatimi rokmi, v roku 2006, bolo na chovateľskú prehliadku predložených 177 srnčích trofejí.

Lov samičej zveri a mláďat je dôležitou súčasťou lovu hlavne z dôvodu zabránenia nežiaduceho zmladzovania populácie ako aj nevyrovnaného pohlavného zloženia. Následkom zanedbaného lovu v týchto kategóriách sú zmladené populácie s prevahou samíc. Ich  následné zapájanie sa do reprodukčného cyklu je príčinou, že napriek permanentne sa zvyšujúcemu lovu nedochádza k znižovaniu početnosti populácie, ale naopak k jej nárastu.

V tejto poľovníckej sezóne sme zaviedli povinnosť predkladania znakov ulovenej netrofejovej zveri a to spodných čeľustí srnčej a jelenej zveri. Hlavným dôvodom tohto opatrenia bolo získanie poznatkov o love netrofejovej zveri a o vzťahoch medzi vykazovanými číslami o love a realitou. Zabezpečenie reálneho plnenia plánov lovu v týchto kategóriách bude v blízkej budúcnosti jednou z priorít v riadené poľovníctva.

Na obvodnú chovateľskú prehliadku bolo predložených spolu 496 trofejí, z toho:

  • 46 jeleních / I. cena = 0, II. cena = 1, III. cena = 6,
  • 392 srnčích / I. cena = 1, II. cena = 6, III. cena = 11,
  • 8 danielích / I. cena = 1, II. cena  = 2, III. cena = 1,
  • 8 mufloních / I. cena = 0, II. cena = 0, III. cena = 0,
  • 16 diviačích / I. cena = 0, II. cena = 1, III. cena = 0,
  • 19 trofejí líšky / I. cena = 1, II. cena = 8, III. cena = 6,
  • 7 trofejí jazveca / I. cena = 0, II. cena = 1, III. cena = 5.

 Želám vám príjemné chvíle strávené pri prehliadke trofejí a v nasledujúcej poľovníckej sezóne veľa úspešne zrealizovaných nápadov a veľa nielen poľovníckeho šťastia.“

                                                                                                                       

Fotogaléria z vernisáže OCHP

                                                                                                                         -DS-