Stanovisko prezídia Slovenskej poľovníckej komory

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory (SPK) prerokovalo dňa 1. marca 2016 obsah tlačovej besedy predsedu SaS Richarda Sulíka, uskutočnenej 26. februára 2016 za účasti zástupcov ZPO Hubert. Prezídium SPK zdôrazňuje, že SPK je apolitickou organizáciou a považuje túto tlačovú besedu za bezprecedentnú snahu politicky diskreditovať národnú poľovnícku samosprávu Slovenskej republiky, preto vydáva nasledovné

vyhlásenie k poškodzovaniu dobrého mena slovenského poľovníctva.

Prezídium SPK:

  1. a) Ostro odsudzuje spôsob a formu zavádzania verejnosti o podstate a spôsobe fungovania Slovenskej poľovníckej komory ako organizácie zriadenej zákonom o poľovníctve, ktorý bol schválený 93 hlasmi poslancov NR SR v júni 2009, čiže ústavnou väčšinou poslancov.
  2. b) Dôrazne odmieta zaťahovanie slovenskej poľovníckej samosprávy do predvolebnej kampane a politického zápasu politických strán len preto, že v demokratických samosprávnych voľbách SPK zvolený štatutárny zástupca SPK je kandidátom za poslanca NR SR v parlamentných voľbách konaných 5. marca 2016.
  3. c) Vyzýva zástupcov ZPO Hubert, aby sa verejne ospravedlnili za klamlivé tvrdenia o SPK a za vedomé zavádzanie širokej laickej verejnosti tým, že sa bez akéhokoľvek preukázateľného mandátu vyhlásili za zástupcov 99 % poľovníkov na Slovensku.
  4. d) Pripomína, že hospodárenie SPK pravidelne kontroluje dozorná rada a schvaľuje zhromaždenie volených zástupcov – snem SPK. Zdôrazňuje, že volení funkcionári SPK vykonávajú svoj mandát bezodplatne a žiadnu mzdu zo zdrojov SPK nepoberajú! Napriek tomu s cieľom odmietnutia obvinení o údajnej netransparentnosti hospodárenia prezídium SPK vyzýva Najvyšší kontrolný úrad SR, aby vykonal kontrolu hospodárenia SPK postupom, spôsobom a v čase podľa uváženia predsedu NKÚ.
  5. e) Vyhlasuje, že je pripravené poskytnúť Ústavnému súdu SR súčinnosť pri poskytovaní akýchkoľvek podkladov potrebných pre rozhodovanie vo veci podania skupiny poslancov NR SR o nesúlade niektorých ustanovení zákona o poľovníctve s Ústavou SR.

V Bratislave, 1. marca 2016

———————————-

Dňa 16. marca 2016 zo zasadnutia Ústavného súdu v Košiciach vyplynulo, že povinnosť členstva v Slovenskej poľovníckej komore (SPK) nie je v rozpore s Ústavou SR.

Viac si môžete vypočuť z nahrávok priamo z pojednávania na internetovej stránke Slovenskej poľovníckej komory.