VŠESTRANNÉ SKÚŠKY stavačov vo Veľkom Záluží

Prvý septembrový víkend, v dňoch 3. a 4. septembra 2016, organizovala kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra všestranné skúšky stavačov v spolupráci s loveckým spolkom Veľké Zálužie.

Na skúšky bolo prihlásených 8 stavačov a kancelária SPK  delegovala 6 rozhodcov v zložení – hlavný rozhodca František Jánoš, rozhodcovia Ivan Dugovič, Ján Lovecký, Ján Rácz a čakatelia na rozhodcov Martin Adámek a Dušan Krajčovič.

Skúšky otvoril a všetkých privítal predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róbert Ďurík. Všestranné skúšky prebiehali v poľovnom revíri v užívaní LS Veľké Zálužie za príjemného teplého počasia. Z 8 stavačoch skúšky úspešne absolvovalo 7,  neobstál 1 stavač. V I. cene sa umiestnilo 6 stavačov a 1 stavač v III. cene .

S počtom bodov 477 získal víťazstvo nemecký krátkosrstý stavač DINO Mervov dvor s vodičom Vlastimilom Polakovičom z obce Opoj, okr. Trnava.                                          Na druhom mieste, s počtom bodov 470, sa umiestnil nemecký krátkosrstý stavač CYRO spod Agátov s domácim vodičom Ladislavom Banásom st. a tretie miesto obsadil nemecký krátkosrstý stavač ARIS z Cífera s vodičom Ladislav Gállom, s počtom bodov 456.

Pri vyhlasovaní výsledkov patrilo slovo hlavnému rozhodcovi, ktorý zároveň odovzdal všetkým súťažiacim diplomy a ceny víťazom odovzdal predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róbert Ďurík.

Všestranné skúšky stavačov boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí poďakovanie členom LS Veľké Zálužie za svedomitú prípravu revíru a občerstvenia pre všetkých prítomných, členom kynologickej komisie OPK Nitra, pracovníčkam kancelárie OPK Nitra za administratívnu prípravu skúšok a v neposlednej rade delegovaným rozhodcom za ich korektné posudzovanie.

Úspešným vodičom s ich zverencami srdečne blahoželáme a prevolávame: „Kynológii zdar!“

                                                                                                               

Fotogaléria