JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV v Alekšinciach

Dňa 10. septembra 2016 organizovala kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra jesenné skúšky stavačov v spolupráci s poľovníckym združením SPZ Alekšince.

O tieto skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov prejavilo záujem 9 vodičov stavačov a kancelária SPK nám delegovala 3 rozhodcov: ako hlavného rozhodcu Ing. Martina Fika, PhD. a 2 čakateľov na rozhodcov: Gabriela Skladana a Róberta Ďuríka.

Skúšky otvoril a všetkých privítal predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róbert Ďurík. Jesenné skúšky prebiehali v poľovnom revíri v užívaní PZ SPZ Alekšince za veľmi teplého slnečného počasia, ako uviedol hlavný rozhodca, 30°C v chládku.

Jesenné skúšky stavačov úspešne absolvovalo 6 stavačov z 9 zúčastnených, z toho sa v I. cene sa umiestnili 3 stavače a 3 stavače v III. cene.

Víťazkou jesenných skúšok sa stala suka weimarského krátkosrstého stavača FEEBIE z Mariánskej záhrady s vodičom Martinom Zaťkom, s celkovým počtom bodov 237. Srdečne blahoželáme!

Pri vyhlasovaní výsledkov patrilo slovo hlavnému rozhodcovi Ing. Martinovi Fikovi, PhD., ktorý zároveň odovzdal všetkým úspešným súťažiacim vodičom diplomy. Cenu víťazovi jesenných skúšok stavačov odovzdal predseda kynologickej komisie OPK Nitra Róbert Ďurík.

Jesenné  skúšky stavačov boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí poďakovanie členom PZ SPZ Alekšince za svedomitú prípravu revíru a občerstvenia pre všetkých prítomných, členom kynologickej komisie OPK Nitra, pracovníčkam kancelárie OPK Nitra za administratívnu prípravu skúšok a v neposlednej rade delegovaným rozhodcom za ich korektné posudzovanie.

Prevolávame: “Kynológii zdar!”

                                                                                                                   -DS-

Fotogaléria: