FARBIARSKE SKÚŠKY malých plemien

Dňa 25. októbra 2015 organizovala kynologická komisia OPK Nitra farbiarske skúšky malých plemien v spolupráci s loveckým spolkom Veľké Zálužie a poľovníckou spoločnosťou Rišňovce.

Na FSMP bolo prihlásených 11 psov a skúšok sa zúčastnilo spolu 10 psov. Kancelária SPK nám delegovala za hlavného rozhodcu p. Otta Banása st. a rozhodcov: pp. Jána Loveckého, Mgr. Emila Vrabca a Mgr. Ivanu Cigáňovú.

Otvorenie, ako i záverečné vyhodnotenie skúšok  sa konalo v areáli chaty PS Rišňovce. Na úvod FSMP prítomných privítala vedúca kancelárie OPK Nitra Bc. Lucia Tatarkovičová spolu s predsedom PS Rišňovce Ing. Branislavom Židekom, PhD. a predsedom kynologickej komisie OPK Nitra p. Róbertom Ďuríkom.

Disciplíny samotných skúšok prebiehali v poľovnom revíri LS Veľké Zálužie. I napriek pomerne nízkej teplote bolo slnečné a príjemné počasie, ktoré priaznivo napomohlo k veľmi dobrým výkonom všetkých súťažiacich psov – v I. cene skončilo 7 psov a v II. cene 3 psy.

Víťazom farbiarskych skúšok malých plemien sa stal bavorský farbiar BAK Kráľova hola s vodičom p. Ladislavom Banásom st. s celkovým počtom 121 bodov. Na druhom mieste sa umiestnil jagdteriér DON z Nijanky s vodičom p. Františkom Bezánim s celkovým počtom 108 bodov a pekné tretie miesto s rovnakým celkovým počtom 104 bodov obsadili: suka border teriéra CHRISTIE z Bjelakovej záhrady s vodičom Ing. Lukášom Baluchom a suka nemeckého prepeličiara XIKA z Javorového vrchu-Beskyd s vodičom p. Františkom Muzikom st.

Pri vyhlasovaní výsledkov FSMP patrilo slovo hlavnému rozhodcovi p. Ottovi Banásovi, ktorý zároveň odovzdal všetkým súťažiacim diplomy a víťazný pohár spolu s medailou odovzdal najúspešnejšiemu vodičovi predseda kynologickej komisie OPK Nitra p. Róbert Ďurík.

FSMP boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni a prebiehali v príjemnej, priateľskej atmosfére. Poďakovanie patrí členom LS Veľké Zálužie za svedomitú prípravu revíru, členom PS Rišňovce za prípravu občerstvenia pre všetkých prítomných, členom kynologickej komisie OPK Nitra, pracovníčkam kancelárie OPK Nitra za administratívne zabezpečenie FSMP a v neposlednej rade delegovaným rozhodcom za ich korektné posudzovanie.

Prevolávame: “Kynológii zdar!”

Fotogaléria