Kritériá čerpania regionálneho fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva

Obvodná poľovnícka komora Nitra tvorí v súlade so Smernicou Slovenskej poľovníckej komory Regionálny fond pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva (ďalej aj RFRZP).

Podľa článku 4 ods. 3 Smernice SPK o zriadení FRZP a z príslušného uznesenia ustanovujúceho snemu SPK, konaného 23. januára 2010 vyplýva, že z členských príspevkov zaplatených užívateľmi poľovných revírov ostáva k dispozícii pre Obvodnú poľovnícku komoru 80 %, z toho pre tvorbu RFRZP si Obvodná poľovnícka komora vyčlení 20 %.

Jednou z aktivít pre oprávnené použitie prostriedkov fondu je aj podpora činností zameraných na trvalo udržateľné, racionálne, cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov a na ochranu poľovníctva.
Keďže v našom regióne je najkritickejšia situácia v početnosti malej zveri, spôsobená hlavne likvidáciou jej životného prostredia v agrárnej krajine, prioritou poskytnutia podpory z RFRZP bude podpora opatrení na zlepšenie životného prostredia malej zveri.

Predstavenstvo OPK Nitra v spolupráci s komisiou poľovníckou a životného prostredia OPK Nitra vypracovalo základné kritériá na čerpanie finančných prostriedkov z regionálneho fondu.

Užívatelia poľovných revírov (ďalej aj PR) môžu požiadať o finančnú podporu len v súlade s uvedenými kritériami:

 • založenie políčok – nákup osív a náklady na agrotechnické práce – na vlastnej, alebo prenajatej pôde (v prípade prenájmu pôdy je nutná platná nájomná zmluva na obdobie minimálne 5 rokov),
 • kúpa / prenájom poľnohospodárskej pôdy na vyššie uvedené účely,
 • budovanie krajinotvorných prvkov (vodné plochy, mokrade, remízky, vetrolamy),
 • iné cieľavedomé aktivity súvisiace so zlepšením chovateľských podmienok a životného prostredia zveri.

Základné kritériá a podmienky čerpania finančnej podpory z RFRZP

 1. OPK Nitra poskytne podporu v maximálne výške 500,- € pre jedného užívateľa PR,
 2. vyžaduje sa finančná spoluúčasť užívateľa poľovného revíru (žiadateľa) minimálne vo výške poskytnutej podpory z RFRZP,
 3. súčasťou žiadosti bude štúdia realizovaných opatrení s vyčíslením finančných nákladov. Náklady na štúdiu môžu byť začlenené do finančnej spoluúčasti žiadateľa. Predmetnú štúdiu vypracuje zástupca užívateľa PR alebo osoba spôsobilá na vypracovávanie výhľadových plánov, prípadne Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a NPaPC Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra,
 4. OPK Nitra sa zaväzuje po schválení projektu podpísať zmluvu so žiadateľom o poskytnutí finančných prostriedkov z regionálneho fondu,
 5. finančné prostriedky z fondu budú žiadateľovi uhradené až po zrealizovaní projektu a po vykonaní kontroly Obvodnou poľovníckou komorou Nitra.

O poskytnutí podpory z RFRZP rozhodne Predstavenstvo OPK Nitra na základe odporučenia komisie v nasledovnom zložení:

 • predseda OPK Nitra,
 • predseda komisie poľovníckej a životného prostredia OPK Nitra,
 • zástupca NPaPC Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra alebo zástupca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Žiadame Vás, aby ste v prípade záujmu o poskytnutie podpory predložili kancelárii OPK Nitra vypracovaný projekt do termínu uzávierky t.j. do 31. marca 2015.

V prípade schválenia Vášho projektu budete o výsledku písomne informovaní.

Smernica SPK o zriadení fondu pre rozvoj a zveľaďovanie poľovníctva.pdf