KONTROĽNÉ STREĽBY pre členov Slovenskej poľovníckej komory

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len „SPK“) má podľa zákona o poľovníctve a o doplnení niektorých zákonov č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) povinnosť organizovať kontrolné streľby pre členov SPK.

Obvodná poľovnícka komora Nitra (ďalej len “OPK Nitra”) organizuje kontrolné streľby pre svojich členov s trvalým pobytom v okrese Nitra.  Ak členovia patriaci do pôsobnosti OPK Nitra absolvujú kontrolné streľby v inom okrese, tieto im nebudú akceptované!!!

Na kontrolné streľby sú členovia pozývaní písomnou formou, t.j. listovou zásielkou.

Kontrolné streľby sa realizujú v súlade so Smernicou o organizovaní kontrolných strelieb členmi SPK uverejnenou v Spravodaji SPK č. 1/2011 a tiež na webovej stránke OPK Nitra: www.opknitra.sk/predpisy/.

Každý člen SPK, ktorý je držiteľom zbraní na výkon práva poľovníctva (nemusí byť výhradne ich majiteľom, môže mať zbrane aj v spoločnej držbe s inou osobou) je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví členovia SPK, musia absolvovať kontrolné streľby každý rok po dobu troch rokov od získania prvého poľovného lístka.

To znamená, že sa ich zúčastňujú všetci členovia SPK, ktorí sú na základe zbrojného preukazu držiteľmi zbraní na poľovné účely, t.j. držitelia brokových, guľových alebo kombinovaných zbraní.

 Ak člen SPK nie je držiteľom zbrane na výkon práva poľovníctva, na kontrolnú streľbu sa nepozýva. Nakoľko ale OPK Nitra nemá k dispozícii informácie o držbe zbraní členmi SPK, je potrebné, aby v prípade obdržania pozvánky na kontrolné streľby, títo členovia obratom informovali kanceláriu OPK Nitra o skutočnosti, že nie sú držiteľmi zbraní na výkon práva poľovníctva. OPK Nitra si následne túto skutočnosť zaeviduje a ich pozvanie zruší.

Na kontrolné streľby si každý strelec prinesie zbrane sám. Broková streľba prebieha brokovou zbraňou a guľová výhradne malokalibrovou zbraňou. V prípade, ak člen OPK Nitra takúto zbraň nevlastní, bude mu poskytnutá malokalibrová zbraň vo vlastníctve OPK Nitra priamo na mieste konania kontrolných strelieb.

Na kontrolnej streľbe sa strieľa:

  1. Brokom na 10 asfaltových terčov (oblúková strelnica), dvoj strely sú vynechané. Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak strelec dosiahne 30% zásahov.
  2. Malokalibrovou zbraňou 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo diviaka. Strelec môže použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu. Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak strelec dosiahne 40% zásahov.

Ak strelec splní určený limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe pokračovať, nemá však nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.

Potrebný počet nábojov (brokových aj malokalibrových) si musí zabezpečiť každý strelec sám! Ak strelec nevlastní malokalibrovú zbraň, požiada o pomoc (zakúpenie) malokalibrových  nábojov člena OPK Nitra, ktorý uvedenú zbraň vlastní a zúčastňuje sa spolu s ním kontrolných strelieb. Ak takúto možnosť nemá, môže si malokalibrové náboje zakúpiť na strelnici u organizátora strelieb. Pri brokovej streľbe sa používajú náboje určené na športovú streľbu, t.j. o priemere 2,2 do 2,4 mm.
Predaj brokových nábojov na strelnici nie je zabezpečený.

P o p l a t k y :

a) broková streľba: 5,- €
b) guľová streľba:   5,- €

Poplatok za kontrolné streľby hradí  každý strelec v deň konania kontrolných strelieb priamo  na strelnici.

Pri opakovaní kontrolnej streľby v ten istý deň, alebo v inom náhradnom termíne, je strelec povinný poplatok za položku znova uhradiť.

Poplatky zahŕňajú náklady na organizáciu kontrolných strelieb, obsluhu strelnice, ako aj vystavenie streleckého preukazu Obvodnou poľovníckou komorou v Nitre.

Pozvaný člen, ktorý sa kontrolných strelieb nemôže z objektívnych dôvodov zúčastniť, je povinný doručiť kancelárii OPK Nitra písomné ospravedlnenie (môže byť aj e-mailom) pred termínom konania kontrolných strelieb, v zmysle textu uvedenom v pozvánke.  Ak sa neospravedlní, môže mu Predstavenstvo OPK Nitra uložiť v zmysle Smernice o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK sankciu v jednotnej výške 20,-€. Neospravedlnená neúčasť na kontrolných streľbách sa posudzuje za porušenie organizačnej disciplíny SPK. Člen SPK sa môže písomne ospravedlniť najviac z jedného termínu kontrolných strelieb, na ktoré bol pozvaný. Náhradný termín kontrolných strelieb stanoví OPK Nitra. Zaplatenie sankcie za neospravedlnenú neúčasť nezbavuje povinnosť absolvovať kontrolné streľby!

Každý člen SPK je povinný priniesť si na kontrolné streľby:

  • poľovný lístok,
  • zbrojný preukaz,
  • brokovnicu a/ alebo malokalibrovku (len pokiaľ je jej držiteľom),
  • dostatočný počet brokového a/ alebo malokalibrového streliva.

Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava členovi SPK tiež jeho účasť na  majstrovstvách SPK alebo SPZ, alebo účasť na verejných streleckých súťažiach SPK alebo SPZ, uverejnených v streleckom kalendári SPK v prípade, ak člen SPK absolvoval celú streleckú súťaž a dosiahol v guľovom štvorboji 40% bodov a v brokovej disciplíne 30% zásahov. Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u členov SPK  kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

Kontrolné streľby členov OPK Nitra sa konajú za každého počasia.

Ďakujeme za pochopenie a prispenie k úspešnému priebehu kontrolných strelieb.