KONTROĽNÉ STREĽBY pre členov Obvodnej poľovníckej komory Nitra

Slovenská poľovnícka komora (ďalej len ako „SPK“) organizuje, na základe Zákona č. 274/2009 Z. z., § 42 písm. e) o poľovníctve a o doplnení niektorých zákonovkontrolné streľby pre členov SPK.

Kontrolné streľby (ďalej aj ako “KS”) sa realizujú v súlade so Smernicou o organizovaní kontrolných strelieb členmi SPK zverejnenou v Spravodajcovi SPK č. 1/2011 a tiež na webovej stránke OPK Nitra: www.opknitra.sk/predpisy/ .

Členovia s trvalým pobytom v okrese Nitra sú povinní absolvovať kontrolné streľby, ktoré organizuje OPK Nitra. KS absolvované v inom okrese, bez predchádzajúcej konzultácie s OPK Nitra, nebudú akceptované.

Na kontrolné streľby sú členovia OPK Nitra pozývaní písomnou formou, t. j. zaslaním pozvánky.

Každý člen SPK, držiteľ zbraní na výkon práva poľovníctva, je povinný úspešne absolvovať kontrolnú streľbu raz za päť rokov. Noví účastníci SPK sú povinní absolvovať kontrolné streľby každý rok po uplynutí troch rokov od získania prvého poľovného lístka.

Člen SPK je povinný absolvovať kontrolnú streľbu iba poľovnou zbraňou (guľová, broková, kombinovaná), ktorej je na základe zbrojného preukazu držiteľom, alebo spoludržiteľom.

V prípade ak člen SPK vlastní viac poľovných zbraní, je na jeho uvážení, ktorou guľovou a brokovou zbraňou kontrolné streľby absolvuje.  Ak vlastní malokalibrovku, odporúčame realizovať streľby z tejto zbrane.

 Ak člen SPK nie je držiteľom zbrane na výkon práva poľovníctva, kontrolných strelieb sa nezúčastňuje.  Túto skutočnosť musí však neodkladne oznámiť kancelárii OPK Nitra (listom alebo e-mailovu správou), nakoľko OPK Nitra nedisponuje zoznamom držiteľov zbraní.  Bez podania tejto informácie a následnej  neúčasti na KS, bude táto považovaná za neospravedlnenú neúčasť, za čo mu bude uložená sankcia vo výške 20,- €.

Na kontrolných streľbách sa strieľa:

a) brokovou zbraňou na 10 asfaltových terčov na oblúkovej strelnici, pričom dvojstrely sú vynechané,
b) malokalibrovou zbraňou na poľovnícky terč líšky, terč alebo redukovaný terč srnca alebo diviaka, celkom 10 výstrelov na vzdialenosť 50 m,
alebo

c) guľovovou zbraňou na poľovnícky terč srnca alebo diviaka, 5 výstrelov na vzdialenosť 100 m.

Strelec môže pri steľbe použiť puškový ďalekohľad, oporu zbrane a pohodlnejšiu polohu.

Kontrolná streľba brokovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak strelec dosiahne 30% zásahov.
Kontrolná streľba guľovou zbraňou sa považuje za splnenú, ak strelec dosiahne 40% zásahov.

Ak strelec splní určený limit s menším počtom výstrelov, nemusí v kontrolnej streľbe pokračovať, nemá však nárok na vrátenie pomernej časti poplatku za položku.

Člen SPK je povinný priniesť si na kontrolné streľby:

  • poľovný lístok,
  • strelecký preukaz OPK Nitra – ak mu bol vystavený na predchádzajúcich kontrolných streľbách,
  • zbrojný preukaz,
  • brokovú a/alebo guľovú zbraň,
  • dostatočné množstvo streliva.

Potrebný počet nábojov – brokových aj guľových – si musí zabezpečiť každý strelec sám!  Predaj nábojov nie je na strelnici zabezpečený. 

P o p l a t k y:

a) broková streľba: 7,50 €
b) guľová streľba:  7,50 €

Poplatky za kontroľné streľby uhrádza každý strelec na strelnici v deň ich konania. Zahŕňajú náklady na organizáciu kontrolných strelieb, prenájom a obsluhu strelnice, ako aj vystavenie streleckého preukazu Obvodnou poľovníckou komorou v Nitre.

Za absolvovanie kontrolných strelieb sa započítava účasť na  majstrovstvách SPK alebo SPZ, alebo verejných streleckých súťažiach SPK alebo SPZ, zverejnených v streleckom kalendári SPK v prípade, ak člen SPK absolvoval celú streleckú súťaž a dosiahol v guľovom štvorboji 40 % bodov a v brokovej disciplíne 30 % zásahov. Kontrolnú streľbu a zároveň aj preukaz o kontrolnej streľbe nahrádza u týchto členov SPK kvalifikačný preukaz držiteľa výkonnostnej triedy v príslušnej disciplíne (guľa, brok).

V prípade, ak sa pozvaný člen SPK na kontrolnú streľbu nedostaví a svoje písomné ospravedlnenie (listom alebo e-mailovou správou) nedoručí do kancelárie OPK Nitra najneskôr tri pracovné dni pred termínom konania, Predstavenstvo OPK Nitra mu uloží, v zmysle Smernice o organizovaní a vykonávaní kontrolných strelieb členmi SPK, sankciu v jednotnej výške 20,- €. 
Zaplatením sankcie za neospravedlnenú neúčasť nie je tento člen SPK zbavený povinnosti riadne absolvovať kontrolné streľby v ďalšom termíne!
Člen OPK Nitra sa môže ospravedlniť najviac z jedného termínu konania kontrolných strelieb, na ktoré bol pozvaný.

NEOSPRAVEDLNENÁ NEÚČASŤ NA KONTROLNÝCH STREĽBÁCH, AKO I OPAKOVANÁ NEÚČASŤ NA NICH, SA POSUDZUJE AKO PORUŠENIE ORGANIZAČNEJ DISCIPLÍNY SPK.

Kontrolné streľby členov OPK Nitra sa konajú za každého počasia.

 

Ďakujeme za pochopenie a prispenie k úspešnému priebehu kontrolných strelieb.