JESENNÉ SKÚŠKY stavačov a malých plemien

Dňa 27. septembra 2015 organizovala kynologická komisia OPK Nitra jesenné skúšky stavačov a malých plemien v spolupráci s poľovníckym združením SPZ Nové Sady.

Na jesenné skúšky bolo prihlásených 21 stavačov, zúčastnilo sa ich 19, a 6 psov malých plemien. Vzhľadom na veľký záujem o skúšky nám kancelária SPK delegovala 10 rozhodcov. Pre tri skupiny stavačov bol ako hlavný rozhodca delegovaný p. Jozef Labuda, rozhodcovia: pp. Ladislav Kóša, Ľuboš Juhás, Ľubomír Mišuta, Martin Adámek, Ing. Martin Fik, PhD. a Róbert Ďurík. Ako hlavný rozhodca bol pre skupinu malých plemien delegovaný p. Otto Banás st., rozhodcovia: pp. Mgr. Emil Vrabec a Miroslav Rigo.

Skúšky otvoril a všetkých privítal predseda PZ SPZ Nové Sady p. Peter Bultman spolu s predsedom kynologickej komisie OPK Nitra p. Róbertom Ďuríkom. JSS a MP prebiehali v poľovnom revíri v užívaní PZ SPZ Nové Sady za príjemného slnečného, aj keď pomerne veterného počasia.

Vodiči pripravili svojich zverencov na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti veľmi dobre, o čom svedčia aj výsledky skúšok, podľa ktorých všetkých zúčastnených 25 psov so svojimi vodičmi absolvovali jesenné skúšky úspešne. V kategórii stavačov skončilo v I. cene 11, v II. cene 2 a v III. cene 6 stavačov. V kategórii malých plemien skončil v I. cene 1 pes, v II. cene 2 a v III. cene 2 psy.

Víťazom jesenných skúšok stavačov sa stal nemecký krátkosrstý stavač CYRO spod Agátov s vodičom p. Ladislavom Banásom st. s plným počtom bodov.                             Víťazom jesenných skúšok malých plemien sa stal welšský špringeršpaniel HARM od Ferianci s vodičom Ing. Petrom Vysokým s dosiahnutým počtom 216 bodov.                    Srdečne blahoželáme!

Pri vyhlasovaní výsledkov JSS a MP patrilo slovo hlavným rozhodcom, ktorí zároveň odovzdali všetkým súťažiacim diplomy. Ceny víťazom oboch kategórii odovzdali predseda OPK Nitra prof. Ing. Imrich Točka, CSc. a predseda kynologickej komisie OPK Nitra p. Róbert Ďurík.

Jesenné skúšky stavačov a malých plemien boli zorganizované na veľmi dobrej úrovni, za čo patrí poďakovanie členom PZ SPZ Nové Sady za svedomitú prípravu revíru a občerstvenia pre všetkých prítomných, členom kynologickej komisie OPK Nitra a pracovníčkam kancelárie OPK Nitra za zabezpečenie príprav jesenných skúšok a v neposlednej rade delegovaným rozhodcom za ich korektné posudzovanie.

Prevolávame: “Kynológii zdar!”

Fotogaléria