POZVÁNKA na skúšky v brlohárení na líšku v Mojmírovciach

Obvodná poľovnícka komora Nitra oznamuje poľovníckej verejnosti, že organizuje Skúšky v brlohárení na líšku v sobotu 4. mája 2019 na umelom brlohu Poľovníckeho združenia SPZ Mojmírovce.

Program:
     7.30 h  /zraz účastníkov na poľovníckej chate PZ Mojmírovce
     7.45 h  /veterinárna prehliadka
     8.00 h  /začiatok skúšok

Všeobecné pokyny:
• Skúšky sa konajú v súlade so skúšobným poriadkom pre skúšky v brlohárení.
• Skúšky sú prípustné všetkým brlohárom, ktorí boli riadne a včas prihlásení       s uhradeným poplatkom za skúšky.
Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť na bankový účet OPK Nitra         vedený vo VÚB, IBAN: SK20 0200 0000 0027 3511 2758 nasledovne:
     a) 30,- € / psa pre členov SPK evidovaných v OPK Nitra
     b) 40,- € / psa pre nečlenov SPK
     c) 45,- € / psa pre vodičov psa z iného okresu
• Vodič psa sa dostaví na skúšky poľovnícky upravený.
• Majiteľ psa predloží na skúškach preukaz pôvodu psa, veterinárny preukaz    alebo osvedčenie o očkovaní psa a potvrdenie o tom, že pes nepochádza         z nákazlivého miesta.
• Skúšky prebiehajú za každého počasia.

Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca.
V prípade, ak vodič neodovzdá prihlášku a neuhradí skúšobný poplatok       do termínu uzávierky, t.j. do utorka 23. apríla 2019, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom sa mu zvyšuje skúšobný poplatok o 3,- €.
V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

UPOZORNENIE PRE PRIHLÁSENÝCH VODIČOV:
V prípade, že sa skúšok nemôžete zúčastniť, je nevyhnutné kontaktovať organizátora na tel. č. 0948/775 700.

Prevolávame: “Poľovníckej kynológii zdar!”

 

Na stiahnutie:
Propozície (144 kB)