POZVÁNKA na Farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien

Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore Nitra usporiada

FARBIARSKE SKÚŠKY STAVAČOV
a FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN

v sobotu 23. júla 2022 so začiatkom o 7.30 h

v školskom revíri Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra (SPU Nitra) – Dvorčany (revír sa nachádza medzi obcami Nitra-Krškany a Ivanka pri Nitre).

ZRAZ účastníkov:          
o 7.00 h               v areáli SPU Nitra, pri sokoliarni
                           (vchod do areálu je popred aulu, cesta bude vyznačená)
o 7.10 h                losovanie a zahájenie skúšok
o 7.15 h                odchod autami do revírov
po ukončení prác vyhodnotenie                

 

ÚČASŤ na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné všetkým plemenám stavačov a malých plemien za nasledovných podmienok:

  • boli riadne a včas prihlásené,
  • majú predpísané doklady,
  • bol zaplatený skúšobný poplatok:
    a) členovia SPK uhradia poplatok vo výške 40,- €
    b) majitelia psov, ktorí nie sú členmi SPK platia poplatok vo výške 50,- €

Zo skúšok musia byť vylúčené honcujúce suky a choré jedince!

Poplatok môžete uhradiť poštovou poukážkou, alebo internetbankingom na účet OPK Nitra vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK20 0200 0000 0027 3511 2758. Do správy pre prijímateľa uveďte skratku FS a svoje priezvisko a meno.


Vodič psa musí predložiť:

  • poľovný lístok
  • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
  • potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní psa a o tom, že pes je zdravý (nie staršie ako 3 dni)


Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien.
Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov, alebo si zabezpečiť pre tento účel strelca. Skúšky sa konajú za každého počasia.
V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku.
Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa.
Členovia SPZ musia pri prezentácii predložiť doklad alebo členský preukaz s vyznačením zaplatenia členského na rok 2022. Nečlenovia SPZ musia predložiť pri prezentácii potvrdenie o ich poistení.

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t. j. do piatku 15. júla 2022 a do tohto dátumu neuhradí  skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 5,- € . 

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku a na základe tohto žiadať o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to obratom v kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky na e-mail: nitra@opk.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

                     
       S pozdravom,

Poľovníckej kynológii zdar!

 

          Mgr. Richard Ivančo, v. r.                            Ladislav Banás, v. r.
            predseda OPK Nitra                     predseda kynologickej komisie
                                                                             OPK Nitra

 

Na stiahnutie:

PROPOZÍCIE FSS a MP 23.07.2022 (pdf, 450 kB)