POZVÁNKA na Farbiarske skúšky malých plemien 29.8.2024 v Kolíňanoch

Oznamujeme širokej verejnosti, že Kynologická komisia pri Obvodnej poľovníckej komore v Nitre usporiada

Farbiarske skúšky malých plemien

vo štvrtok 29. augusta 2024  so začiatkom o 7,30 hod.

v poľovnom revíri v užívaní SPZ PZ ČER Kolíňany

Zraz účastníkov:         

o 7,30 hod.         na chate PZ ČER Kolíňany, ktorá sa nachádza v spodných                              vinohradoch ulice Brathovský rad, cesta bude vyznačená

                          https://goo.gl/maps/Ud9iCnuFfZykLBjL8
                          48°21’13.6″N 18°12’02.8″E

o 7,45 hod.          otvorenie skúšok

o 8,00 hod.         odchod do revíru

                                            

Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné všetkým plemenám malých plemien za nasledovných podmienok:

  • boli riadne a včas prihlásené,
  • majú predpísané doklady,
  • bol zaplatený skúšobný poplatok:

a) členovia SPK uhradia poplatok vo výške 40,- €
b) majitelia psov, ktorí nie sú členmi SPK platia poplatok vo výške 50,- €

Zo skúšok musia byť vylúčené hárajúce sa suky a choré jedince!

Poplatok uhraďte poštovou poukážkou, alebo internetbankingom na číslo účtu OPK Nitra: SK20 0200 0000 0027 3511 2758 (nie v hotovosti v deň skúšok)a do správy pre prijímateľa uveďte skratku FS a svoje priezvisko a meno.
Poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do termínu uzávierky farbiarskych skúšok dňa 20.8.2024.

 Vodič psa musí predložiť:

  • poľovný lístok,
  • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
  • potvrdenie od veterinárneho lekára o očkovaní psa


Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre farbiarske skúšky malých plemien.

Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov, alebo si zabezpečiť na tento účel strelca. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku. Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa. Členovia SPZ musia pri prezentácii predložiť doklad alebo členský preukaz SPZ s vyznačením zaplatenia členského príspevku na rok 2024 (súčasťou členského je aj povinné poistné). Nečlenovia SPZ musia predložiť pri prezentácii potvrdenie o ich poistení.

 

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t. j. do 20.8.2024 a do tohto dátumu neuhradí  skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 5,- €.

 

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku a na základe tohto žiadať o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o serióznom a záväznom  prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to obratom kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky na e-mail: nitra@opk.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

S pozdravom

                                 “Poľovníckej kynológii zdar!”

 

       Mgr. Richard Ivančo, v. r.                           Ladislav Banás, v. r.
         predseda OPK Nitra                     predseda kynologickej komisie
                                                                           OPK Nitra

 

NA STIAHNUTIE:

Propozície FS MP 29.8.2024 v Kolíňanoch (pdf, 444 kB)
Prihláška na skúšky psov (pdf)