JESENNÉ SKÚŠKY stavačov, retrievrov a malých plemien dňa 1.9.2020 v Branči

Obvodná poľovnícka komora Nitra oznamujem verejnosti, že kynologická komisia OPK Nitra usporiada

jesenné skúšky stavačov, retrievrov a malých plemien 
v utorok 1. septembra 2020 so začiatkom o 8:00 h 
v poľovnom revíri v užívaní PS Branč.

Zraz účastníkov o 7:30 h na futbalovom ihrisku v Branči.
              

Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné všetkým plemenám stavačov a malých plemien za nasledovných podmienok:

 • boli riadne a včas prihlásené,
 • majú predpísané doklady,
 • bol zaplatený skúšobný poplatok:
  a) členovia evidovaní v OPK Nitra vo výške 40,- €
  b) ostatní členovia SPK vo výške 45,- €
  c) majitelia psov, ktorí nie sú členmi SPK vo výške 50,- €

Vodič psa musí predložiť:

 • poľovný lístok
 • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
 • potvrdenie veter. lekára o očkovaní psa a o tom, že pes je zdravý (nie staršie ako 3 dni).

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.

Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca. Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku.

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t.j. do štvrtku 20. augusta 2020 a do tohto dátumu neuhradí skúšobný poplatok, rozhodne o jeho pripustení ku skúške organizátor, pričom mu skúšobný poplatok bude zvýšený o 4,- €. 

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku, pretože na základe tohto žiadame o delegovanie príslušný počet rozhodcov.
Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to obratom v kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky na e-mail: nitra@opk.sk .

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

       S pozdravom,

              

“Poľovníckej kynológii zdar!”

 

      Mgr. Richard Ivančo., v.r.                              Ladislav Banás, v.r.
                predseda                                               predseda
               OPK Nitra                               kynologickej komisie OPK Nitra

 

Na stiahnutie:

Propozície JSS a MP v Branči (pdf, 196 kB)
Prihláška na kynologické skúšky (pdf, 89 kB)