POZVÁNKA na FARBIARSKE SKÚŠKY stavačov v Lukáčovciach

Obvodná poľovnícka komora Nitra usporiada farbiarske skúšky stavačov 
v nedeľu  13. októbra 2019 so začiatkom o 8:30 h
v poľovnom revíri v užívaní PS Lupol Lukáčovce.

Zraz účastníkov: o 8:00 h v areále poľnohospodárskeho družstva LUPOL

 Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné všetkým stavačom za nasledovných podmienok:

  • boli riadne a včas prihlásené,
  • majú predpísané doklady,
  • bol zaplatený skúšobný poplatok:

   a) členovia evidovaní v OPK Nitra platia poplatok vo výške 30,- €
   b) ostatní členovia SPK platia poplatok vo výške 35,- €
   c) majitelia psov, ktorí nie sú členmi SPK platia poplatok vo výške 40,- €

Zo skúšok musia byť vylúčené háravé sučky a choré jedince!

Vodič psa musí predložiť:

  • poľovný lístok,
  • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
  • potvrdenie veterinárneho lekára o očkovaní psa a o tom, že pes je zdravý /nie staršie ako 3 dni/.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.

Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca. Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku.

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok, t.j. do štvrtku 3.10.2019 a do tohto dátumu neuhradí skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 4,-€ .

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku a na základe tohto žiadať o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte
to obratom v kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky
na e-mail: nitra@opk.sk .

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

 

           Mgr. Richard Ivančo, v.r.                      Ladislav Banás, v.r.
               predseda OPK Nitra      predseda kynologickej komisie OPK Nitra

 

Na stiahnutie:

PROPOZÍCIE farbiarskych skúšok stavačov (pdf, 478 kB)
PRIHLÁŠKA na skúšky psov (pdf, 323 kB)