FARBIARSKE SKÚŠKY stavačov a malých plemien dňa 18.7.2020 v Lukáčovciach

Obvodná poľovnícka komora Nitra oznamujem verejnosti, že kynologická komisia OPK Nitra usporiada

farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien 
v sobotu 18. júla 2020 so začiatkom o 7:30 hod. 
v poľovnom revíri v užívaní PS Lupol Lukáčovce.

Zraz účastníkov: 
7:00 hod.              v areály poľnohospodárskeho družstva LUPOL
7:30 hod.              losovanie a zahájenie skúšok
7:45 hod.              odchod do revírov
po ukončení prác  vyhodnotenie  
              

Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné všetkým plemenám stavačov a malých plemien za nasledovných podmienok:

 • boli riadne a včas prihlásené,
 • majú predpísané doklady,
 • bol zaplatený skúšobný poplatok:
  a) členovia evidovaní v OPK Nitra uhradia poplatok vo výške 30,- €
  b) ostatní členovia SPK platia poplatok vo výške 40,- €
  c) majitelia psov, ktorí nie sú členmi SPK platia poplatok vo výške 50,- €
Číslo účtu OPK Nitra vedený vo VÚB, a.s., na úhradu poplatku
IBAN: SK 20 0200 0000 0027 3511 2758;  do správy pre prijímateľa uveďte svoje priezvisko a meno.
 
Zo skúšok musia byť vylúčené honcujúce suky a choré jedince!
 

Vodič psa musí predložiť:

 • poľovný lístok
 • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
 • potvrdenie veter. lekára o očkovaní psa a o tom, že pes je zdravý /nie staršie ako 3 dni/.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku pre farbiarske skúšky stavačov a farbiarske skúšky malých plemien.

Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov, alebo si zabezpečiť pre tento účel strelca. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku. Vodič sa stará v priebehu skúšok o kŕmenie psa sám a ručí za škody ním spôsobené. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú stratu alebo poranenie psa. Členovia SPZ musia pri prezentácii predložiť doklad alebo členský preukaz s vyznačením zaplatenia členského na rok 2019. Nečlenovia SPZ musia predložiť pri prezentácii potvrdenie o poistení.

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t.j. do 8.7.2020 a do tohto dátumu neuhradí  skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 5,- € .

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku a na základe tohto žiadať o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to obratom v kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky na e-mail: nitra@opk.sk .

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

        S pozdravom,

              

“Poľovníckej kynológii zdar!”

 

      Mgr. Richard Ivančo., v.r.                              Ladislav Banás, v.r.
    predseda OPK Nitra                                   predseda kynologickej
                                                                        komisie OPK Nitra

 

Na stiahnutie:

Propozície FSS s FSMP 2020 (192 kB)
Prihláška na kynologické skúšky (pdf, 89 kB)