FARBIARSKE SKÚŠKY DURIČOV dňa 25. septembra 2021

Oznamujeme širokej verejnosti, že Kynologická komisia Obvodnej poľovníckej komory Nitra usporiada

FARBIARSKE SKÚSKY DURIČOV

v sobotu  25. septembra 2021 so začiatkom o 8,30 hod.

v poľovnom revíri v užívaní PS Žibrica & Bučina.

 

Zraz účastníkov je o 8,00 hod na poľovníckej chate poľovníckej spoločnosti.

Účasť na skúškach, prihlášky, poplatky:

Skúšky sú prípustné všetkým duričom za podmienok, že boli riadne a včas prihlásené, majú predpísané doklady a bol zaplatený skúšobný poplatok:

  1. a) členovia evidovaní v OPK Nitra uhradia poplatok vo výške 45,- €
  2. b) ostatní členovia SPK platia poplatok vo výške 50,- €
  3. c) majitelia psov ktorí nie sú členmi SPK platia poplatok vo výške 55,- €

Zo skúšok musia byť vylúčené háravé sučky a choré jedince!

Vodič psa musí predložiť:

  • poľovný lístok
  • preukaz pôvodu psa (rodokmeň),
  • očkovací preukaz s platným očkovaním.

Skúša sa podľa platného skúšobného poriadku.

Vodič psa môže podať námietky len vtedy, ak môže preukázať, že nebol dodržaný skúšobný poriadok. S konečnou platnosťou rozhodne hlavný rozhodca. Vodič psa je povinný mať u seba poľovnú zbraň a potrebný počet nábojov. Skúšky sa konajú za každého počasia. V prípade neúčasti na skúškach nie je nárok na vrátenie skúšobného poplatku.

Ak vodič neodovzdá prihlášku do uzávierky prihlášok t. j. do štvrtku 16. septembra 2021 a do tohto dátumu neuhradí  skúšobný poplatok, rozhodne o pripustení ku skúške organizátor, pričom mu zvyšuje skúšobný poplatok o 5,- € .

Úhrada na číslo účtu OPK Nitra: SK20 0200 0000 0027 3511 2758. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a priezvisko.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že prihlášku budeme považovať za záväznú až po uhradení skúšobného poplatku a na základe tohto žiadať o delegovanie príslušný počet rozhodcov.

Úhrada poplatku svedčí o záväznom a serióznom prihlásení psa  na skúšky.

V prípade, že ste prihlásený a z akýchkoľvek dôvodov sa skúšok nemôžete zúčastniť, oznámte to obratom v kancelárii OPK Nitra osobne, telefonicky na tel.: 0948 775 700 alebo elektronicky na e-mail: nitra@opk.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.

S pozdravom,

 

      Mgr. Richard Ivančo., v. r.                             Ladislav Banás, v. r.
         predseda OPK Nitra                      predseda kynologickej komisie
                                                                           OPK Nitra

 

NA STIAHNUTIE:

Propozície FSD 2021 (196 kB)